§ Brak zgodności Towaru z umową i reklamacje

 1. Sklep oświadcza, że dostarczane Towary są oryginalne i bez wad. Sklep ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową na zasadach określonych w szczególności w przepisach Ustawy o prawach konsumenta oraz poniżej.
 2.  Sklep może dokonać wymiany w miejsce naprawy lub naprawy w miejsce wymiany, jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu.
 3. Sklep może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową, jeżeli zarówno naprawa jak i wymiana Towaru będzie niemożliwa lub wiązać się będzie z nadmiernymi kosztami dla Sklepu. W takiej sytuacji Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 4 poniżej.
 4. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru lub odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sklep odmówił dokonania naprawy lub wymiany albo nie doprowadził Towaru do zgodności w rozsądnym czasie od chwili złożenia reklamacji oraz bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
  2. mimo naprawy lub wymiany Towar nadal pozostaje niezgodny z umową;
  3. rak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy.
 5. Klient może odstąpić od umowy tylko w przypadku, gdy niezgodność Towaru z umową jest istotna.
 6. eklamacja lub żądanie doprowadzenia Towaru z umową, z wyjątkiem Towaru odebranego i opłaconego w księgarni, może zostać złożona:
  1. pocztą – na adres wskazany w ust. 7 poniżej,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@wydawnictwofeeria.pl
  3. w biurze obsługi klienta osobiście pod adresem Krokusowa 3, 92-101 Łódź
 7. W przypadku zamówień odebranych w naszym biurze, reklamacji Towaru można dokonać w naszym biurze pod adresem Krokusowa 3, pokój 105, 92-101 Łódź. Reklamacja może zostać również dostarczona do księgarni za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej wedle uznania Klienta. 
 8. W celu zgłoszenia reklamacji lub żądania doprowadzenia Towaru do zgodności z umową Klient wystarczy, że napisze odręcznie pismo bądź może skorzystać z naszego formularza dostępnego pod tym linkiemhttps://wydawnictwofeeria.pl/OtherFiles/Newsletter/JK/formularz_reklamacji_feeria.pdf
 9. W przypadku złożenia reklamacji lub żądania doprowadzenia Towaru do zgodności z umową, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Klient niezwłocznie odsyła reklamowany Towar na poniżej wskazany adres, z dopiskiem „Reklamacja” na adres naszej księgarni, ESSE Sp. z o.o., Krokusowa 3, 92-101 Łódź. Można także, poprosić sklep o przygotowanie specjalnego kodu do darmowego e-zwrotu.
 10. Sklep dokonuje zwrotu kosztów nadania przesyłki zawierającej reklamowany Towar na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.
 11. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia, przed rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.
 12. Reklamacje Klienta są rozpatrywane przez Sklep w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep. Nie uchybia to obowiązkom Sklepu związanym z odpowiedzialnością za zgodność Towaru z umową.
 13. Jeżeli Sklep uzna żądanie Klienta to:
  1. w przypadku żądania doprowadzenia Towaru do zgodności z umową – Sklep dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili otrzymania żądania i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
  2. w przypadku odstąpienia od umowy - Sklep zwraca Klientowi cenę za zakupiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania;
  3. w przypadku obniżenia ceny – Sklep zwraca Klientowi kwotę należną z tytułu obniżenia ceny niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 14. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innego Towaru w zamian za Towar reklamowany, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta w drodze e-mailowej przyjęcia takiej propozycji.
 15. W sytuacji, gdy przedmiot reklamacji stanowią gry komputerowe oraz programy multimedialne, które posiadają klucz aktywacyjny, istnieje możliwość, w celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej, zgłoszenia reklamacji bezpośrednio do producenta, który drogą elektroniczną wyśle Klientowi informację o przyczynach powstałej usterki. Uzyskaną w ten sposób informację o przyczynach powstałej usterki należy przesłać wraz z wadliwym towarem, zgodnie z ust. 7 i 9.


§ Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym wydawnictwofeeria.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
  • od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia.
 4. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Spółkę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się pod tym linkiem. (https://wydawnictwofeeria.pl/informacje/wydawnictwofeeria.pl/OtherFiles/Newsletter/JK/odstapienie-jk.doc) Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.
 6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
 7. Odstąpienie od umowy dotyczącej nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych jest możliwe, jeżeli nie zostało usunięte (otwarte) oryginalne opakowanie towaru.
 8. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 9. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt Spółce, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem – w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Wówczas produkty, co do których Konsument odstąpił od umowy, należy odesłać do Magazynu na adres wskazany w Paragrafie 9 ust. 5.
 10. Zawarte w niniejszym paragrafie przepisy dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej z wydawnictwofeeria.pl umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
   

§  Zwroty należności

 1. Spółka dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
  • uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na:
 4. rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
 5. rachunek wskazany przez Klienta, jeśli zamówienie było opłacone: przy odbiorze u kuriera lub na Poczcie Polskiej lub przez Paczkomaty InPost lub w Punkcie odbioru Orlen Paczka.
 6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 7. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego lub  karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Spółki zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.
Oczekiwanie na odpowiedź